تغییر دنیا

برسرگور کشیشی در کلیسای در وست مینستر انگلیس نوشته شده است . کودک که بودممی خواستم دنیا را تغییر دهم بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ استمن باید انگلستان را تغییر دهم . بعدها دنیا را بزرگتردیدم تصمیم گرفتمشهرم را تغییر دهم. در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را متحول کنم. اینک که در آستانه مرگ هستم می فهمم که اگر روز اول خودم را تغییر دادهبودم ، شاید می توانستم دنیا را تغییردهم !!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید